Skip to the content
Menu

Архив Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Доставка на 1 брой високопроходим автомобил 4x4, 4+1 места

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Изтегляне: 1114KB

Документация за възлагане на обществена прочъка чрез събиране на оферти с обява при усовията на чл. 187 от ЗОП с предмет: „Доставка на 1 брой високопроходим автомобил 4x4, 4+1 места

Изтегляне: 7361KB

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Изтегляне: 78KB

Приложение № 2 - Опис на документите, съдържащи се в офертата

Изтегляне: 17KB

Приложение № 3 - Представяне на участника

Изтегляне: 34KB

Приложение № 4 - Техническо предложение

Изтегляне: 84KB

Приложение № 5 - Ценово предложение

Изтегляне: 36KB

Приложение № 6 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Изтегляне: 37KB

Приложение № 7 - Деклрация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП

Изтегляне: 38KB

Приложение № 8 - Деклрация за използване/неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката

Изтегляне: 15KB

Приложение № 9 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Изтегляне: 36KB

Приложение № 10 - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка

Изтегляне: 17KB

Приложение № 11 - Проект на договор

Изтегляне: 109KB

Приложение № 12 - Деклрация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Изтегляне: 49KB

Протокол № ИК-227/16.05.2019 г. от дейността на комисията

Изтегляне: 2556KB

Договор № Д-7/30.05.2019 г.

Изтегляне: 3993KB