Skip to the content
Menu

НБКСРС

Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства (СРС), съхраняването и унищожавнето на информацията, получена чрез тях, както и за защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС

 

 

Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства предоставя следната информация относно извършвани проверки по чл. 34б, ал. 1 от ЗСРС:

В периода от 01.05.2021 г. до 30.09.2021 г. в НБКСРС са постъпили 116 сигнала от граждани, с твърдения, че спрямо тях са прилагани неправомерно СРС. От тях 64 сигнала са от лица, посочили данни, че по отношение на тях има прилагани незаконосъобразни СРС в качеството им на ръководители или членове на политически партии, и участници в протестите през лятото на 2020 г. По повод медийни публикации и постъпило писмо от Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията при 46-тото Народно събрание на Република България, НБКСРС се самосезира по отношение на 141 гражданина.

Към настоящия момент са приключили 202 преписки. Проверките по 55 преписки продължават.

Резултатите от проверките се отразяват в доклади на проверяващи групи, които съдържат констатации, анализ и предложения за решения. Докладите се приемат на заседание на НБКСРС.

В хода на проверките Националното бюро е констатирало, че спрямо 37 гражданина са искани, разрешени и прилагани СРС.

От приключилите до момента проверки е установено, че по отношение на две лица са били използвани неправомерно СРС, за което на основание чл. 34е, ал. 5 и ал. 6 от ЗСРС са уведомени компетентните държавни институции.

При спазване на разпоредбите на чл. 34ж от ЗСРС Националното бюро уведомява служебно гражданите, че спрямо тях са били прилагани неправомерно СРС.

 

 

Националното бюро извърши проверки на всички процедури по ЗСРС в Държавна агенция „Технически операции“, Държавна агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи и Дирекция „Вътрешна сигурност“ на Министерство на вътрешните работи. Проверките обхващат период от началото на 2021 г. до настоящия момент и не се ограничават с информацията изнесена в медийното пространство. Всички документи, относими към процедурите по искане, разрешаване и прилагане на СРС, в това число и протоколите за унищожаване на информацията, придобита чрез използване на СРС, бяха предоставени на проверяващите групи.

Резултатите от проверките са отразени в доклади на проверяващите групи, които съдържат констатации, анализ и предложения за решения. Докладите са приети на заседания на НБКСРС и са изпратени на Софийска градска прокуратура.

 

 

Във връзка с отразени през месец май 2021 г. в медийното пространство изявления за неправомерно прилагани специални разузнавателни средства (СРС) спрямо политици, представители и членове на политически партии, водачи на листи в изборите през 2021 г. и участници в масовите протести от лятото на 2020 г. от 20.05.2021 г. до 07.07.2021 г. в Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства са постъпили 80 сигнала от граждани с твърдения за незаконосъобразно използване и прилагане на СРС спрямо тях.

До момента са приключени 45 проверки. Поради неизпълнение на дадени указания, относно предоставяне на допълнителни данни и документи, съгласно Вътрешните правила за работа на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства по сигнали за неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства са оставени без разглеждане 3 броя сигнали.

Установени са два случая на неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства.

 

 

На основание чл. 34в, ал. 6, т. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства г-н Илко Желязков, заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства депозира искане пред Народното събрание на Република България за предсрочно прекратяване на правомощията си.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че считано от 15.06.2021 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства се премества на административен адрес:

 

ГРАД СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША“ № 18

 

 

На извънредно заседание, проведено на 25.05.2021 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) реши да извърши проверка дали спрямо г-н Стефан Янев – министър-председател на Република България са искани, разрешавани и прилагани неправомерно специални разузнавателни средства (СРС).

За изпълнение на дейностите си по чл. 34б, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства НБКСРС извършва наблюдение и контрол на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на СРС, съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното им използване.

 

 

На основание отразени на 20.05.2021 г. в медийното пространство изявления за неправомерно прилагани специални разузнавателни средства (СРС) спрямо представители на политически партии и разпореждане на наблюдаващ прокурор към Софийската градска прокуратура, НБКСРС на извънредно заседание реши да извърши проверка на всички процедури по искане, разрешаване и прилагане на СРС в Държавна агенция „Технически операции“, Държавна агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция борба с организираната престъпност и Дирекция „Вътрешна сигурност“ към Министерство на вътрешните работи.

Националното бюро ще извърши проверка и за законосъобразното съхраняване и унищожаване на информацията, получена чрез СРС, съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за специалните разузнавателни средства.

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо

За подпомагане на Медицинския институт на Министерство на вътрешните работи в борбата с епидемията от COVID-19, членовете и служителите на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства дариха четири специализирани болнични легла. Стойността на направеното дарение възлиза на сумата от 10 560 лв.

Втора Европейска конференция по разузнавателен надзор

Втора Европейска конференция по разузнавателен надзор

На 12 и 13 декември 2019 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия, председателя и заместник-председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства г-н Пламен Колев и г-н Илко Желязков, взеха участие във втората Европейска конференция по разузнавателен надзор, организиран от Нидерландския надзорен комитет за контрол на разузнаването и службите за сигурност.

Работна среща

Работна среща

На 27.11.2019 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) проведе работна среща с органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС).