Skip to the content
Menu

НБКСРС

Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и за защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС

НОВО! Информация по повод отразени в медийното пространство изявления за неправомерно прилагани специални разузнавателни средства спрямо магистрати

         Европейска конференция за надзор на разузнаването 2023 г.

         Председателят на НБКСРС г–н Пламен Колев и г–н Огнян Стоичков – член на НБКСРС, взеха участие в петата Европейска конференция за надзор на разузнаването 2023 г. (EIOC 2023) в Осло, Норвегия. Домакини на конференцията бяха скандинавските надзорни органи TET (Дания), SIN и SIUN (Швеция) и комитетът EOS (Норвегия).

         Европейската конференция за надзор на разузнаването даде възможност на надзорните органи от различни държави да обменят опит, мнения и добри практики, както и да развият нови подходи за подпомагане на сигурността и за защита на основните човешки права.

         По време на конференцията бяха обсъдени теми, свързани с предизвикателствата пред надзора над разузнавателните дейности, системите за контрол, както и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека. Сред водещите лектори бяха д-р Нико ван Ейк (CTIVD), д-р Емил Бок Грив (TET), сър Брайън Левесън (IPCO) и други.

         Дискусиите бяха насочени към усъвършенстване на законодателствата и подобряване на надзора, отнасящ се до чувствителната разузнавателна информация, в съответствие с новите технологии и съвременните начини за събиране на информация от разузнавателните служби и службите за сигурност.

         Участието на представители на НБКСРС в международни инициативи затвърждава доброто сътрудничество и взаимодействие с аналогични надзорни органи от ЕС и международни организации.

         Председателят на Националното бюро г-н Пламен Колев запозна участниците в конференцията с функциите и правомощията на НБКСРС съгласно Закона за специалните разузнавателни средства.

         Извънредният и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия – г-жа Десислава Иванова, прие в посолството г-н Колев и г-н Стоичков, като основен акцент в разговора бе участието на представителите на НБКСРС в Европейската конференция за надзор на разузнаването.

Работна среща с органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от Закона за

специалните разузнавателни средства

За поредна година Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) организира работна среща с органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС), която се състоя на 19.10.2023 г. Провеждането на работна среща в такъв мащаб с представители на всички органи, участващи в процедурата по ЗСРС, е предизвикателство, но и важна крачка към осъществяване на междуинституционален диалог между компетентните органи в съвместно търсене на решения за подобряване на режима по използване и прилагане на специални разузнавателни средства (СРС).

В работната среща участваха представители на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения при Народното събрание,  проф. д.н. Илин Савов, заместник-ректор на Академията на МВР и старши комисар Боян Раев, заместник-директор на ГДБОП-МВР, който представи презентация по използване на СРС от структурите на МВР.

Програмата на работната среща включваше представяне на констатирани в хода на извършените проверки от НБКСРС на процедурите по ЗСРС за 2022 г. пропуски, нарушения и добри практики при искане, разрешаване и прилагане на СРС, и  при съхраняване и унищожаване на информацията, придобита чрез тях.

Участниците в срещата обсъдиха основните принципи на закона, които следва да се спазват при използването и прилагането на СРС, беше анализирана съществуващата към момента практика.

Представителите на органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСРС се обединиха около предложения, които да доведат до преодоляване на спорните случаи в полза на правата на гражданите и създаване на устойчиви практики срещу незаконосъобразно прилагане на СРС.

Направените предложения ще бъдат анализирани и обобщени в доклад, който ще бъде изпратен на органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСРС.

 

Работна среща с органите по чл. 15 от Закона за

специалните разузнавателни средства

На 28.10.2022 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства проведе работната среща с органите по чл. 15 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). Срещата имаше за цел преодоляване на пропуските, които са идентифицирани от надзорните органи, търсенето на решения по поставените проблеми и уеднаквяване на практиката при прилагане на процедурите, разписани в Наказателно-процесуален кодекс и Закона за специалните разузнавателни средства. С представителите на органите по чл. 15 от ЗСРС бяха дискутирани проблеми, обсъдени добри практики и обменени мнения и нови подходи, които да подпомогнат повишаване ефективността от прилагане на специални разузнавателни средства (СРС) и защита конституционните права и свободи на гражданите.

В резултат от проведените дискусии се обединихме около решения, свързани със съдебния контрол по искане, разрешаване и прилагане на СРС:

  • да се мотивира невъзможността необходимите данни да бъдат събрани по друг начин или описание на изключителните трудности, с които е свързано събирането им.
  • да се мотивира необходимостта от прилагане на оперативните способи.
  • да се мотивира продължителността на срока за прилагане.
  • в разрешението за използване на СРС не следва да се допуска промяна на правната квалификация на престъплението, за което е направено искането.
  • да се спазва 48-часовият срок за произнасяне по искания за използване на СРС.
  • престъплението по чл. 321 от НК е самостоятелно основание за искане и разрешаване използването на СРС. Следва да се посочва конкретното изпълнително деяние на престъпната дейност за всяко от лицата, както и да се конкретизира времето и мястото на неговото осъществяване.

Ако са налице данни за вторична престъпна дейност, осъществена в съвкупност с образуване/ръководене/участие в ОПГ, в искането и разрешението следва да се съдържат факти и обстоятелства за тази дейност.

  • прилагащата структура да отправя искане до органа по чл. 13 от ЗСРС, с копие до органа по чл. 15 от ЗСРС, да бъдат предприети действия по чл. 23 от ЗСРС или  по чл. 22, ал. 2, т. 2 от ЗСРС по отношение на комуникатор, който не се ползва от лицето, за което е дадено разрешение за използване на СРС.
  • между първоначалното искане за използване на СРС и искането за продължаване на срока не трябва да има прекъсване. При определяне датата, от която започва продължаването на срока за прилагане на СРС, да не се надвишава максимално допустимия законоустановен срок от 6 месеца (3 години за дейности, свързани с националната сигурност).
  • от срока за прилагане на СРС по отношение на определеното лице да се приспада срокът по приложената процедура по чл. 12, ал. 1, т. 4 от ЗСРС за времето, през което същото лице е било контролирано. Информацията да се предоставя от заявителя при искане на основание  чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗСРС.
  • да се създаде единна информационна система за съдебните актове, постановени по искания за използване на СРС.

 

Насърчени от обратната връзка, поставените въпроси и направените предложения Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства планира организирането на работна среща и с органите по чл. 13 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства.