Skip to the content
Menu

НБКСРС

Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и за защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС

НОВО! Информация по повод отразени в медийното пространство изявления за неправомерно прилагани специални разузнавателни средства спрямо магистрати

         Европейска конференция за надзор на разузнаването 2023 г.

         Председателят на НБКСРС г–н Пламен Колев и г–н Огнян Стоичков – член на НБКСРС, взеха участие в петата Европейска конференция за надзор на разузнаването 2023 г. (EIOC 2023) в Осло, Норвегия. Домакини на конференцията бяха скандинавските надзорни органи TET (Дания), SIN и SIUN (Швеция) и комитетът EOS (Норвегия).

         Европейската конференция за надзор на разузнаването даде възможност на надзорните органи от различни държави да обменят опит, мнения и добри практики, както и да развият нови подходи за подпомагане на сигурността и за защита на основните човешки права.

         По време на конференцията бяха обсъдени теми, свързани с предизвикателствата пред надзора над разузнавателните дейности, системите за контрол, както и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека. Сред водещите лектори бяха д-р Нико ван Ейк (CTIVD), д-р Емил Бок Грив (TET), сър Брайън Левесън (IPCO) и други.

         Дискусиите бяха насочени към усъвършенстване на законодателствата и подобряване на надзора, отнасящ се до чувствителната разузнавателна информация, в съответствие с новите технологии и съвременните начини за събиране на информация от разузнавателните служби и службите за сигурност.

         Участието на представители на НБКСРС в международни инициативи затвърждава доброто сътрудничество и взаимодействие с аналогични надзорни органи от ЕС и международни организации.

         Председателят на Националното бюро г-н Пламен Колев запозна участниците в конференцията с функциите и правомощията на НБКСРС съгласно Закона за специалните разузнавателни средства.

         Извънредният и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия – г-жа Десислава Иванова, прие в посолството г-н Колев и г-н Стоичков, като основен акцент в разговора бе участието на представителите на НБКСРС в Европейската конференция за надзор на разузнаването.

Работна среща с органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от Закона за

специалните разузнавателни средства

За поредна година Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) организира работна среща с органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС), която се състоя на 19.10.2023 г. Провеждането на работна среща в такъв мащаб с представители на всички органи, участващи в процедурата по ЗСРС, е предизвикателство, но и важна крачка към осъществяване на междуинституционален диалог между компетентните органи в съвместно търсене на решения за подобряване на режима по използване и прилагане на специални разузнавателни средства (СРС).

В работната среща участваха представители на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения при Народното събрание,  проф. д.н. Илин Савов, заместник-ректор на Академията на МВР и старши комисар Боян Раев, заместник-директор на ГДБОП-МВР, който представи презентация по използване на СРС от структурите на МВР.

Програмата на работната среща включваше представяне на констатирани в хода на извършените проверки от НБКСРС на процедурите по ЗСРС за 2022 г. пропуски, нарушения и добри практики при искане, разрешаване и прилагане на СРС, и  при съхраняване и унищожаване на информацията, придобита чрез тях.

Участниците в срещата обсъдиха основните принципи на закона, които следва да се спазват при използването и прилагането на СРС, беше анализирана съществуващата към момента практика.

Представителите на органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСРС се обединиха около предложения, които да доведат до преодоляване на спорните случаи в полза на правата на гражданите и създаване на устойчиви практики срещу незаконосъобразно прилагане на СРС.

Направените предложения ще бъдат анализирани и обобщени в доклад, който ще бъде изпратен на органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСРС.

 

Работна среща с органите по чл. 15 от Закона за

специалните разузнавателни средства

На 28.10.2022 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства проведе работната среща с органите по чл. 15 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). Срещата имаше за цел преодоляване на пропуските, които са идентифицирани от надзорните органи, търсенето на решения по поставените проблеми и уеднаквяване на практиката при прилагане на процедурите, разписани в Наказателно-процесуален кодекс и Закона за специалните разузнавателни средства. С представителите на органите по чл. 15 от ЗСРС бяха дискутирани проблеми, обсъдени добри практики и обменени мнения и нови подходи, които да подпомогнат повишаване ефективността от прилагане на специални разузнавателни средства (СРС) и защита конституционните права и свободи на гражданите.

В резултат от проведените дискусии се обединихме около решения, свързани със съдебния контрол по искане, разрешаване и прилагане на СРС:

  • да се мотивира невъзможността необходимите данни да бъдат събрани по друг начин или описание на изключителните трудности, с които е свързано събирането им.
  • да се мотивира необходимостта от прилагане на оперативните способи.
  • да се мотивира продължителността на срока за прилагане.
  • в разрешението за използване на СРС не следва да се допуска промяна на правната квалификация на престъплението, за което е направено искането.
  • да се спазва 48-часовият срок за произнасяне по искания за използване на СРС.
  • престъплението по чл. 321 от НК е самостоятелно основание за искане и разрешаване използването на СРС. Следва да се посочва конкретното изпълнително деяние на престъпната дейност за всяко от лицата, както и да се конкретизира времето и мястото на неговото осъществяване.

Ако са налице данни за вторична престъпна дейност, осъществена в съвкупност с образуване/ръководене/участие в ОПГ, в искането и разрешението следва да се съдържат факти и обстоятелства за тази дейност.

  • прилагащата структура да отправя искане до органа по чл. 13 от ЗСРС, с копие до органа по чл. 15 от ЗСРС, да бъдат предприети действия по чл. 23 от ЗСРС или  по чл. 22, ал. 2, т. 2 от ЗСРС по отношение на комуникатор, който не се ползва от лицето, за което е дадено разрешение за използване на СРС.
  • между първоначалното искане за използване на СРС и искането за продължаване на срока не трябва да има прекъсване. При определяне датата, от която започва продължаването на срока за прилагане на СРС, да не се надвишава максимално допустимия законоустановен срок от 6 месеца (3 години за дейности, свързани с националната сигурност).
  • от срока за прилагане на СРС по отношение на определеното лице да се приспада срокът по приложената процедура по чл. 12, ал. 1, т. 4 от ЗСРС за времето, през което същото лице е било контролирано. Информацията да се предоставя от заявителя при искане на основание  чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗСРС.
  • да се създаде единна информационна система за съдебните актове, постановени по искания за използване на СРС.

 

Насърчени от обратната връзка, поставените въпроси и направените предложения Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства планира организирането на работна среща и с органите по чл. 13 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства.

 

 

Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС, Националното бюро) като независим държавен орган, осъществяващ защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства (СРС), предоставя следната информация относно извършвани проверки по чл. 34б, ал. 1 от ЗСРС:

За 2021 година в НБКСРС са постъпили 142 сигнала от граждани с твърдения, че спрямо тях са прилагани неправомерно СРС. Националното бюро се е самосезирало по отношение на 149 лица, като са разгледани общо 291 преписки. Приключени са 246 от тях. Проверките по 28 преписки продължават и през 2022 г.

Дванадесет от постъпилите сигнали не отговарят на Вътрешните правила за работа на НБКСРС по сигнали за неправомерно прилагане на СРС и след разглеждането им на заседание на НБКСРС по тях е взето решение да не са извършват проверки, за което гражданите са уведомени. Пет от сигналите предстои да бъдат разгледани на заседание на НБКСРС през 2022 г.

От 130 сигнала, отговарящи на изискванията на Вътрешните правила за работа по сигнали, по 118 от тях проверките са приключили. По 7 сигнала проверките продължават.

Допълнително, по 4 броя сигнали, постъпили в края на 2020 г., проверките са приключени през 2021 г.

От общия брой на постъпилите сигнали, 65 са от лица, посочили данни, че по отношение на тях има прилагани незаконосъобразни СРС в качеството им на ръководители или членове на политически партии или участници в протестите през лятото на 2020 г., както и от лица по повод изнесените в медиите твърдения.

По повод медийни публикации и постъпило писмо от Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията при 46-тото Народно събрание на Република България, НБКСРС се самосезира по отношение на 141 граждани. По отношение на 128 лица проверките са приключили. Спрямо 13 лица проверките продължават и докладите на проверяващите групи предстои да бъдат разгледани на заседание на НБКСРС.

От приключилите до момента проверки е установено, че по отношение на седем лица са били използвани неправомерно СРС, за което на основание чл. 34е, ал. 5 и ал. 6 от ЗСРС са уведомени компетентните държавни институции.

Предстои да бъде взето решение за уведомяването на лицата при спазване разпоредбата на чл. 34ж от ЗСРС.

 

Дейността на НБКСРС относно извършените проверки и установените пропуски на процедурите при искане, разрешаване и прилагане на СРС се отразява ежегодно в доклад, който се представя на Народното събрание и се публикува на интернет страницата на Националното бюро.

Националното бюро осъществява дейността си на основата на принципите на законност и политически неутралитет.

 

 

Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства предоставя следната информация относно извършвани проверки по чл. 34б, ал. 1 от ЗСРС:

В периода от 01.05.2021 г. до 30.09.2021 г. в НБКСРС са постъпили 116 сигнала от граждани, с твърдения, че спрямо тях са прилагани неправомерно СРС. От тях 64 сигнала са от лица, посочили данни, че по отношение на тях има прилагани незаконосъобразни СРС в качеството им на ръководители или членове на политически партии, и участници в протестите през лятото на 2020 г. По повод медийни публикации и постъпило писмо от Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията при 46-тото Народно събрание на Република България, НБКСРС се самосезира по отношение на 141 гражданина.

Към настоящия момент са приключили 202 преписки. Проверките по 55 преписки продължават.

Резултатите от проверките се отразяват в доклади на проверяващи групи, които съдържат констатации, анализ и предложения за решения. Докладите се приемат на заседание на НБКСРС.

В хода на проверките Националното бюро е констатирало, че спрямо 37 гражданина са искани, разрешени и прилагани СРС.

От приключилите до момента проверки е установено, че по отношение на две лица са били използвани неправомерно СРС, за което на основание чл. 34е, ал. 5 и ал. 6 от ЗСРС са уведомени компетентните държавни институции.

При спазване на разпоредбите на чл. 34ж от ЗСРС Националното бюро уведомява служебно гражданите, че спрямо тях са били прилагани неправомерно СРС.

 

 

Националното бюро извърши проверки на всички процедури по ЗСРС в Държавна агенция „Технически операции“, Държавна агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи и Дирекция „Вътрешна сигурност“ на Министерство на вътрешните работи. Проверките обхващат период от началото на 2021 г. до настоящия момент и не се ограничават с информацията изнесена в медийното пространство. Всички документи, относими към процедурите по искане, разрешаване и прилагане на СРС, в това число и протоколите за унищожаване на информацията, придобита чрез използване на СРС, бяха предоставени на проверяващите групи.

Резултатите от проверките са отразени в доклади на проверяващите групи, които съдържат констатации, анализ и предложения за решения. Докладите са приети на заседания на НБКСРС и са изпратени на Софийска градска прокуратура.

 

 

Във връзка с отразени през месец май 2021 г. в медийното пространство изявления за неправомерно прилагани специални разузнавателни средства (СРС) спрямо политици, представители и членове на политически партии, водачи на листи в изборите през 2021 г. и участници в масовите протести от лятото на 2020 г. от 20.05.2021 г. до 07.07.2021 г. в Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства са постъпили 80 сигнала от граждани с твърдения за незаконосъобразно използване и прилагане на СРС спрямо тях.

До момента са приключени 45 проверки. Поради неизпълнение на дадени указания, относно предоставяне на допълнителни данни и документи, съгласно Вътрешните правила за работа на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства по сигнали за неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства са оставени без разглеждане 3 броя сигнали.

Установени са два случая на неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства.

 

 

На основание чл. 34в, ал. 6, т. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства г-н Илко Желязков, заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства депозира искане пред Народното събрание на Република България за предсрочно прекратяване на правомощията си.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че считано от 15.06.2021 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства се премества на административен адрес:

 

ГРАД СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША“ № 18

 

 

На извънредно заседание, проведено на 25.05.2021 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) реши да извърши проверка дали спрямо г-н Стефан Янев – министър-председател на Република България са искани, разрешавани и прилагани неправомерно специални разузнавателни средства (СРС).

За изпълнение на дейностите си по чл. 34б, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства НБКСРС извършва наблюдение и контрол на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на СРС, съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното им използване.

 

 

На основание отразени на 20.05.2021 г. в медийното пространство изявления за неправомерно прилагани специални разузнавателни средства (СРС) спрямо представители на политически партии и разпореждане на наблюдаващ прокурор към Софийската градска прокуратура, НБКСРС на извънредно заседание реши да извърши проверка на всички процедури по искане, разрешаване и прилагане на СРС в Държавна агенция „Технически операции“, Държавна агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция борба с организираната престъпност и Дирекция „Вътрешна сигурност“ към Министерство на вътрешните работи.

Националното бюро ще извърши проверка и за законосъобразното съхраняване и унищожаване на информацията, получена чрез СРС, съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за специалните разузнавателни средства.

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо

За подпомагане на Медицинския институт на Министерство на вътрешните работи в борбата с епидемията от COVID-19, членовете и служителите на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства дариха четири специализирани болнични легла. Стойността на направеното дарение възлиза на сумата от 10 560 лв.

Втора Европейска конференция по разузнавателен надзор

Втора Европейска конференция по разузнавателен надзор

На 12 и 13 декември 2019 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия, председателя и заместник-председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства г-н Пламен Колев и г-н Илко Желязков, взеха участие във втората Европейска конференция по разузнавателен надзор, организиран от Нидерландския надзорен комитет за контрол на разузнаването и службите за сигурност.

Работна среща

Работна среща

На 27.11.2019 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) проведе работна среща с органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС).