Skip to the content
Menu

Работа по сигнали

Работа на НБКСРС по сигнали за неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства

Всеки гражданин има право да подаде сигнал срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.

Проверките се извършват на основание чл. 34б, ал. 1, предложение последно от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС).

Сигналите подлежат на задължителна регистрация в деловодството на НБКСРС, бул. Витоша № 18, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа. Телефон за справки: 02/904 66 40.

Регистрирането на сигналите се извършва в деня на получаването им в дневник и в автоматизираната информационна система за деловодна дейност на НБКСРС.

При получаване на сигнали в извънработно време, регистрирането им се извършва на следващия работен ден.

Изходящата кореспонденция по преписките се изпраща при спазване на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и изискванията за деловодната дейност.

Сигналите се подават в писмен вид, на български език и съдържат:

 1. Имената и ЕГН на подателя;
 2. Адрес за кореспонденция;
 3. Телефон за контакт;
 4. Данни, на които се основава твърдението за неправомерно прилагане на СРС;
 5. Копия на документи във връзка с т. 4., ако има такива;
 6. Пълномощно, ако сигналът се подава чрез пълномощник;
 7. Дата и подпис на подателя, респективно на пълномощника;

Когато подателят направи изрично искане за отделна проверка и на ползваните от него обекти (МПС, помещения, средства за комуникация и др.), той предоставя и документи, удостоверяващи тяхната собственост или право на ползване.

Проверки не се извършват когато:

 1. Сигналът е анонимен;
 2. Сигналът не отговаря на изискванията по т. 4 и т. 5;
 3. Не може да се направи основателно предположение, че са използвани СРС;
 4. В случаите по т. 2. или т. 3., подателят на сигнала се уведомява в 7-дневен срок от вземане на решението на Националното бюро;
 5. Ако подателят не отстрани нередовностите в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по т. 6.4., сигналът се оставя без разглеждане.

Сигналите, които не са от компетентността на НБКСРС, се препращат в 7-дневен срок на компетентната институция, за което се уведомява подателят.

Когато подателят на сигнала е посочил определен обхват на проверката, която желае да се извърши (времеви период, конкретни факти и др.), същата се осъществява съобразно искането му.

Уведомяване на институциите и гражданите

Срокът за извършване на проверка е до 4 месеца от постъпване на сигнала, съответно от отстраняване на нередностите в него. При фактическа и правна сложност, с решение на Националното бюро, срокът може да бъде продължен с 1 месец, но за не повече от 6 месеца общо.

В 7-дневен срок от вземането на решение за извършване на проверка, подателят на сигнала се уведомява за това решение, както и за правомощията на НБКСРС по чл. 34ж от ЗСРС – да бъде уведомен, когато спрямо него са били използвани неправомерно СРС.

При наличие на данни за неправомерно използване и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация, НБКСРС сезира органите на прокуратурата и ръководителите на органите и структурите по чл. 13 и 20 от ЗСРС.

При наличие на данни за неправомерно разрешаване прилагането на специални разузнавателни средства от орган по чл. 15 от ЗСРС НБКСРС сезира прокуратурата и уведомява Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието.

При наличие на данни за неправомерно прилагане на СРС НБКСРС уведомява подателя на сигнала, с изключение на случаите по чл. 34ж, ал. 2 от ЗСРС.

Уведомителните писма се изпращат с обратна разписка на посочен от подателя на сигнала адрес или се получават лично, или чрез пълномощник, на адрес: 1000 София, бул. Витоша № 18, след представяне на документ за самоличност.