Skip to the content
Menu

Образец на сигнал

                                                                                     ДО

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                                     на Националното бюро за контрол на

                                                                                     специалните разузнавателни средства

                                                                                     Гр. София, п.к. 1000,

                                                                                     бул. Витоша № 18

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                    С И Г Н А Л

 

                                                                                   От ............................................................................................

                                                                                   (Три имена и ЕГН на заявителя или неговия пълномощник,

                                                                                   когато сигналът се подава чрез изрично упълномощено лице)

 

 

                                                                                     Адрес за кореспонденция: .........................................................

                                                                                     .......................................................................................................

                                                                                     .......................................................................................................

                                                                                     Телефон за контакт: ...................................................................

 

 

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Описание на данните, на които се основава твърдението за незаконосъобразно прилагане на специални разузнавателни средства (СРС). Посочва се какво е искането към Националното бюро за контрол на СРС).

 

Приложение: .................................................................................................................

(Прави се кратко описание на приложените документи. Прилагат се копия от документи във връзка с изложените твърдения за неправомерно прилагане на СРС, ако гражданинът притежава такива. Когато подателят на сигнала направи изрично искане за отделна проверка и на ползваните от него обекти – МПС, помещения, средства за комуникация и други, той предоставя и документи, удостоверяващи тяхната собственост или право на ползване. Представя се и оригинал на изрично пълномощно, когато сигналът е депозиран чрез пълномощник).

 

 

Дата: ........................                                                                                                 Подпис: ..............................

                                                                                                       (Сигналът се подписва лично от гражданина или от неговия пълномощник).

 

 

Забележка: Съгласно разпоредбите на чл. 34ж от Закона за специалните разузнавателни средства, гражданина ще бъде уведомен единствено когато НБКСРС установи, че спрямо него са прилагани неправомерно специални разузнавателни средства.