Skip to the content
Menu

Национално законодателство

ЗСРС

Закон за специалните разузнавателни средства

Правилник за дейността

Правилник за дейността на НБКСРС

ЗЗКИ

Закон за защита на класифицираната информация

ППЗЗКИ

Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

НПК

Наказателно-процесуален кодекс

НК

Наказателен кодекс