Skip to the content
Menu

Новини

Във връзка с жалба на гражданин срещу решение на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, с което е предоставен частичен достъп до информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в Административен съд – София град е образувано адм.д. № 10696/2021 г.

С решение от 04 януари 2023 г. съдът отхвърли жалбата като неоснователна.

Съдът е приел, че решението на Националното бюро е постановено в съответствие с материалния закон и административно-производствените правила.

Административният съд се е позовал и на разпоредбата на чл. 34ж, ал. 1 от ЗСРС. Редът за защита на правата и законните интереси на гражданите следва да се претендират лично, а не чрез трети лица по реда на ЗДОИ при наличие на законовото ограничение по чл. 37, ал. 1,  т. 1 от ЗДОИ.

Решението на съда е окончателно и е влязло в сила в деня на постановяването му.

Работна среща с органите
по чл. 15 от Закона за специалните разузнавателни средства

На 28.10.2022 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства проведе работната среща с органите по чл. 15 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). Срещата имаше за цел преодоляване на пропуските, които са идентифицирани от надзорните органи, търсенето на решения по поставените проблеми и уеднаквяване на практиката при прилагане на процедурите, разписани в Наказателно-процесуален кодекс и Закона за специалните разузнавателни средства. С представителите на органите по чл. 15 от ЗСРС бяха дискутирани проблеми, обсъдени добри практики и обменени мнения и нови подходи, които да подпомогнат повишаване ефективността от прилагане на специални разузнавателни средства (СРС) и защита конституционните права и свободи на гражданите.

В резултат от проведените дискусии се обединихме около решения, свързани със съдебния контрол по искане, разрешаване и прилагане на СРС:

 • да се мотивира невъзможността необходимите данни да бъдат събрани по друг начин или описание на изключителните трудности, с които е свързано събирането им.
 • да се мотивира необходимостта от прилагане на оперативните способи.
 • да се мотивира продължителността на срока за прилагане.
 • в разрешението за използване на СРС не следва да се допуска промяна на правната квалификация на престъплението, за което е направено искането.
 • да се спазва 48-часовият срок за произнасяне по искания за използване на СРС.
 • престъплението по чл. 321 от НК е самостоятелно основание за искане и разрешаване използването на СРС. Следва да се посочва конкретното изпълнително деяние на престъпната дейност за всяко от лицата, както и да се конкретизира времето и мястото на неговото осъществяване.

Ако са налице данни за вторична престъпна дейност, осъществена в съвкупност с образуване/ръководене/участие в ОПГ, в искането и разрешението следва да се съдържат факти и обстоятелства за тази дейност.

 • прилагащата структура да отправя искане до органа по чл. 13 от ЗСРС, с копие до органа по чл. 15 от ЗСРС, да бъдат предприети действия по
  чл. 23 от ЗСРС или по чл. 22, ал. 2, т. 2 от ЗСРС по отношение на комуникатор, който не се ползва от лицето, за което е дадено разрешение за използване на СРС.
 • между първоначалното искане за използване на СРС и искането за продължаване на срока не трябва да има прекъсване. При определяне датата, от която започва продължаването на срока за прилагане на СРС, да не се надвишава максимално допустимия законоустановен срок от 6 месеца (3 години за дейности, свързани с националната сигурност).
 • от срока за прилагане на СРС по отношение на определеното лице да се приспада срокът по приложената процедура по чл. 12, ал. 1, т. 4 от ЗСРС за времето, през което същото лице е било контролирано. Информацията да се предоставя от заявителя при искане на основание  чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗСРС.
 • да се създаде единна информационна система за съдебните актове, постановени по искания за използване на СРС.

 

Насърчени от обратната връзка, поставените въпроси и направените предложения Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства планира организирането на работна среща и с органите по чл. 13 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства.

Националното бюро извърши проверки на всички процедури по ЗСРС в Държавна агенция „Технически операции“, Държавна агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи и Дирекция „Вътрешна сигурност“ на Министерство на вътрешните работи. Проверките обхващат период от началото на 2021 г. до настоящия момент и не се ограничават с информацията изнесена в медийното пространство. Всички документи, относими към процедурите по искане, разрешаване и прилагане на СРС, в това число и протоколите за унищожаване на информацията, придобита чрез използване на СРС, бяха предоставени на проверяващите групи.

Резултатите от проверките са отразени в доклади на проверяващите групи, които съдържат констатации, анализ и предложения за решения. Докладите са приети на заседания на НБКСРС и са изпратени на Софийска градска прокуратура.

Във връзка с отразени през месец май 2021 г. в медийното пространство изявления за неправомерно прилагани специални разузнавателни средства (СРС) спрямо политици, представители и членове на политически партии, водачи на листи в изборите през 2021 г. и участници в масовите протести от лятото на 2020 г. от 20.05.2021 г. до 07.07.2021 г. в Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства са постъпили 80 сигнала от граждани с твърдения за незаконосъобразно използване и прилагане на СРС спрямо тях.

До момента са приключени 45 проверки. Поради неизпълнение на дадени указания, относно предоставяне на допълнителни данни и документи, съгласно Вътрешните правила за работа на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства по сигнали за неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства са оставени без разглеждане 3 броя сигнали.

Установени са два случая на неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства.

За подпомагане на Медицинския институт на Министерство на вътрешните работи в борбата с епидемията от COVID-19, членовете и служителите на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства дариха четири специализирани болнични легла. Стойността на направеното дарение възлиза на сумата от 10 560 лв.

На 12 и 13 декември 2019 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия, председателя и заместник-председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства г-н Пламен Колев и г-н Илко Желязков, взеха участие във втората Европейска конференция по разузнавателен надзор, организиран от Нидерландския надзорен комитет за контрол на разузнаването и службите за сигурност.

Целта на конференцията е събирането на специализираните органи от държавите-членки на Европейския съюз, за обмен на знания и опит.

Г-н Пламен Колев запозна участниците с функциите, правомощията съгласно Закона за специалните разузнавателни средства и добрите практики в дейността на Националното бюро. По време на конференцията се обсъдиха следните теми:

 • надзор над разузнавателните служби;
 • сътруднически взаимоотношения между разузнавателните и партньорските служби;
 • законност и качество на обмен на информация;
 • усложнения при работата по жалби и сигнали;
 • засилване контрола по отношение на международното разузнавателно сътрудничество;
 • ефективно сътрудничество между надзорните органи.

На 27.11.2019 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) проведе работна среща с органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). На срещата присъстваха представители на съда и прокуратурата, службите за сигурност, обществен ред и прилагащите структури, както и експертен екип от Народното събрание и секретаря на Съвета по сигурността при Министерския съвет. Работната среща беше открита от председателя на Националното бюро – г-н Пламен Колев.

Във формата бяха обсъдени проблеми, които са идентифицирани от НБКСРС в органите при прилагане на ЗСРС и Наказателно-процесуален кодекс (НПК).

Целта на срещата беше да осигури възможност на представителите на органите по чл. 13, 15 и 20 от ЗСРС, да споделят проблеми и добри практики, да обменят мнения, които да подпомогнат повишаване ефективността от прилагане на специални разузнавателни средства (СРС) и защита конституционните права и свободи на гражданите.

На работната среща бяха обсъждани следните теми:

 • Искания за използване на СРС. Установени проблеми, различни практики и пропуски при изготвяне на искане за СРС.
 • Разрешаване използването на СРС.
 • Прилагане на СРС. Съхраняване и унищожаване на информацията придобита по реда ЗСРС. Образуване и съхраняване на ЧНД по процедури свързани със СРС.
 • Доклад по чл. 29, ал. 7 от ЗСРС. Водене и попълване на регистрите за СРС.
 • Предложения за промени в ЗСРС и НПК.

 Целта на НБКСРС бе да се обхванат всички процедури регламентирани в закона. Експертите от Националното бюро, представиха доклади, които отразяваха констатираните пропуски и проблеми във всеки един етап от процеса.

В хода на дискусиите бяха предложени решения и добри практики. Направените предложения ще бъдат систематизирани и публикувани на сайта на НБКСРС и изпратени на участниците.

С цел продължаване на работния диалог и възможност за участие в него на всички компетентни органи по ЗСРС, НБКСРС възнамерява да организира срещи през 2020 г. с представители на прокуратурата, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност” и др. 

Планират се работни срещи и с представители на правозащитни организации, научната общност и др. имащи отношение към защитата на конституционните права на гражданите.

Организирането на тези срещи е част от приоритетите, които НБКСРС си е поставило в рамките на този мандат, а именно:

 • Активно наблюдение на процедурите по искане, разрешаване и прилагане на СРС и организацията по съхраняването и унищожаването на информацията получена при използването на СРС чрез промяна на формата и честотата на извършените проверки на структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС.
 • Активна работа по сигнали получавани от граждани и неправителствени организации, с оглед на това, че подаването на сигнали за нередности е съществен източник на информация с цел установяване на неправомерно прилагане на СРС.
 • Подобряване на комуникацията и съвместната работа с неправителствени организации с цел формулиране и анализиране на констатирани пропуски, нарушения и несъответствия при използване на СРС и търсене на решения, които да водят до повишаване защитата на конституционните права на гражданите.
 • Изучаване и анализиране на международен опит, законодателни решения и добри практики в други държави, свързани със защита правата на гражданите с цел усъвършенстване на националното законодателство и процедури свързана с прилагане на СРС.
 • Въвеждане на електронен регистър в структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС.

 

На 05.07.2019 г. на заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет (ВСС) се проведе среща между Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС), представлявано от неговия председател г-н Пламен Колев и г-н Огнян Стоичков – негов член, и Гражданския съвет към ВСС.Тема на срещата беше обсъждането на Доклада на НБКСРС за дейността му през 2018 г.

При представянето на Доклада беше изразено становището, че една от целите на НБКСРС е да подобри взаимодействието с неправителствените организации във връзка с използването, разрешаването и прилагането на специални разузнавателни средства (СРС) по отношение на гражданите. Обсъдени бяха проблемни области и предложения за промяна в нормативната база, с цел подпомагане и подобряване работата на правоохранителните и правораздавателните органи със СРС. Обсъдена беше необходимостта от въвеждането на единен електронен регистър за СРС в структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСРС, необходимостта от законодателни промени в ЗСРС и в НПК за ясно и точно уеднаквяване на разпоредбите, касаещи сроковете за унищожаване на информацията, получена от използваните СРС, и тази, получена, но неизползвана за изготвянето на веществени доказателствени средства.

Членовете на Гражданския съвет към ВСС констатираха, че в следствие контролната дейност на НБКСРС в организацията и работата на съдилищата съществува подобрение при разрешаването и използването на СРС.

Заседанието приключи с взаимни обещания за нови срещи и прозрачност на работата на НБКСРС като защитник на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразно прилагане на СРС.

Днес, 12.06.2019 г., Народното събрание прие годишните Доклади на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2017 г. и 2018 г. Председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения г-н Димитър Лазаров запозна народните представители с докладите на Националното бюро.

Отчет за постигнатото през изминалите години направи и председателят г-н Пламен Колев, който очерта и основните приоритети и стратегически цели на институцията за периода 2019 - 2024 г.