Skip to the content
Menu

ОБЯВА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР” В НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР“ В НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (НБКСРС) е свързана с: управление на зачислените служебни моторни превозни средства (МПС) при спазване на Закона за движение по пътищата (ЗДП) в съответствие с атмосферните условия, релефа на местността, състоянието на пътя и превозното средство, интензивността на движението, както и с други обстоятелства, имащи значение за безопасността на движението; опазване живота и здравето на превозваните лица; заемащият длъжността отговаря за необходимите документи, свързани с управлението на МПС; извършва редовна проверка на техническото състояние на зачисленото му МПС и отговаря за техническата му изправност; отговаря за годишен технически преглед, застраховки и винетка на зачислените му служебни МПС в определените срокове, както и за хигиената на същите; зарежда МПС с подходящи горива и консумативи; попълва и води съответната документация във връзка с експлоатацията на автомобилите; уведомява незабавно председателя/главния секретар за всяка повреда и за всяко автопроизшествие със зачислено му МПС, като впоследствие оформя информацията писмено; превозва и пренася на ръка документи и/или пратки; уведомява незабавно главния секретар при повреждане, загубване или изчезване на документи и/или пратки; изпълнява и други дейности от неговата компетентност, възложени му по съответния ред; запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при или по повод изпълнението на служебната му дейност.

Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността – от 1296 лева до 1852 лева.

Общи изисквания към кандидатите:

 • да притежават българско гражданство;
 • да са навършили пълнолетие;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • да нямат образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не страдат от психически заболявания, удостоверени по съответния ред.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образователна степен – средно образование;
 • минимален професионален опит за длъжността – 1 година;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“;
 • свидетелство за управление на МПС, категория „С“.

Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

Кандидатите са длъжни да представят документ за самоличност и следните документи:

 1. Заявление за участие (Приложение № 1);
 2. Декларация от кандидата (Приложение № 2);
 3. Автобиография;
 4. Копия от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и др., свързани с изискванията за заемането и направленията на дейност на длъжността;
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на трудова дейност в чужбина – при наличие;
 6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 7. Свидетелство за съдимост;
 8. Разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“ (При липса на разрешение за достъп, кандидатът попълва съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация за започване на процедура по специално проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“ (Приложения № 3 и № 4);
 9. Други документи при поискване от НБКСРС.

Място и начин на подаване на документите:

 • Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;
 • Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощено лице.

Краен срок за подаване на документите – 7 (седем) работни дни от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на НБКСРС.

Допуснатите до събеседване се уведомяват по телефон/имейл адрес, като им се съобщават датата и часа за събеседване.

Образци на документи за участие в обявения външен подбор могат да се изтеглят от интернет страницата на НБКСРС.

Образци на документи за започване на процедура по проучване за надеждност могат да се изтеглят от интернет страницата на Държавната комисия по сигурността на информацията:

www.dksi.bg/сигурност/персонална-сигурност/

 

Обявата е публикувана на 20.05.2024 г.

 

Резултати от проведена подборна процедура за едно работно място за длъжността „Шофьор” в НБКСРС

I. Кандидат, допуснат до участие и преминал елиминаторния праг до втора част от етап „Събеседване“ – Заявление за участие с рег. № ВК-124/22.05.2024 г.;

Не е допуснат до втора част от етап „Събеседване“ - кандидат със Заявление за участие с рег. № ВК-127/27.05.2024 г.

II. Крайно класиране – успешно преминал през процедурата по външен подбор за едно работно място за длъжността „Шофьор” в НБКСРС и класиран на първо място е кандидатът със Заявление за участие с рег. № ВК-124/22.05.2024 г.

 

 

ОБЯВА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В СЕКТОР „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В СЕКТОР „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (НБКСРС) е свързана с подпомагане председателя, членовете на НБКСРС и главния секретар на НБКСРС при изпълнението на техните правомощия съгласно разпоредбите на Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) и Правилника за дейността на НБКСРС и неговата администрация; участва в комплексни, тематични и инцидентни проверки на органи по чл. 13, чл. 34н, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС и в проверки по изпълнението на дадени от НБКСРС задължителни указания; изготвя или участва в изготвянето на доклади и други материали за извършените проверки; изготвя или участва в изготвянето на проекти на задължителни указания, становища, предложения, сигнали, писма и др. на НБКСРС до външни институции; анализира и систематизира информация, свързана с компетенциите на НБКСРС, формулира и предлага на председателя или главния секретар проекти за решаване на констатирани проблеми; участва в изготвянето/актуализирането на регистрите и правилата за воденето им от органите по чл. 13, чл. 34н, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС и прави предложения за подобряването им; анализира или участва в анализа на данните в регистрите и спазването на правилата за воденето им от органите по чл. 13, чл. 34н, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС; анализира постъпили в НБКСРС жалби, сигнали, питания, молби и др. от граждани и формулира предложения (при необходимост или по разпореждане – писмено) за тяхното решаване, изготвя проекти на отговори по жалби (сигнали, молби и др.) на граждани; участва в дейностите по изготвяне на годишния доклад на НБКСРС; участва в работни групи, междуведомствени комисии и др.; изпълнява и други дейности от неговата компетентност, възложени му по съответния ред; запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при или по повод изпълнението на служебната му дейност. Информацията, която му е станала известна при или по повод изпълнение на задълженията му и не е държавна тайна е служебна тайна.

Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността - от 2083 до 2976 лева.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образователна степен - магистър; области на висшето образование, съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г., като социални, стопански и правни науки, технически науки и сигурност и отбрана от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
 • минимален професионален опит по специалността - 5 години;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“.

Допълнителни умения и квалификации:

 • допълнителни умения и квалификации - компютърна грамотност.

Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

Кандидатите са длъжни да представят документ за самоличност и следните документи:

 1. Заявление за участие (Приложение № 1);
 2. Декларация от кандидата (Приложение № 2);
 3. Автобиография;
 4. Копия от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и др., свързани с изискванията за заемането и направленията на дейност на длъжността;
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на трудова дейност в чужбина - при наличие;
 6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 7. Свидетелство за съдимост;
 8. Разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“ (при липсата му, кандидадът попълва съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация за започване на процедура по специално проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“ (Приложения № 3 и № 4);
 9. Други документи при поискване от НБКСРС.

Място и начин на подаване на документите:

 • Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;
 • Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18, всеки работен ден от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.

Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощено лице.

Краен срок за подаване на документите - 7 (седем) работни дни от датата на публикуване на интернет страницата на НБКСРС.

Допуснатите до събеседване се уведомяват по телефон/имейл адрес, като им се съобщават датата и часа за събеседване.

Образци на документи за участие в обявения външен подбор могат да се изтеглят от интернет страницата на НБКСРС.

Образци на документи за започване на процедура по проучване за надеждност могат да се изтеглят от интернет страницата на Държавната комисия по сигурността на информацията:

www.dksi.bg/сигурност/персонална-сигурност/

 

Обявата е публикувана на 13.09.2023 г.

 

Резултати от проведена подборна процедура за едно работно място за длъжността „Главен експерт” в Специализираната администрация към НБКСРС

I. Допуснат кандидат, преминал елиминаторния праг до втора част от етап „Събеседване“ – Заявление за участие с рег. № ВК-246/14.09.2023 г.

II. Крайно класиране – успешно преминал през процедурата по външен подбор за едно работно място за длъжността „Главен експерт” в Специализираната администрация към НБКСРС и класиран на първо място.

 

 

ОБЯВА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” В ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” В ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (НБКСРС) е свързана с подпомагане председателя, членове и главния секретар на НБКСРС при изпълнението на техните правомощия съгласно разпоредбите на Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) и Правилника за дейността на НБКСРС и неговата администрация; осъществяване на процесуално представителство на НБКСРС пред други институции, в съответствие с утвърдения от председателя на НБКСРС ред; изготвяне проекти на искови молби, жалби, възражения и писмени бележки по съдебни дела и по дела пред особени юрисдикции, по които страна е НБКСРС; изготвяне и участие в изготвянето на проекти на задължителни указания, вътрешни правила и други вътрешни актове на НБКСРС, становища, предложения, сигнали, писма и др. на НБКСРС до външни институции; участие в изготвянето на отговори по запитвания, становища и анализи по прилагането на ЗСРС и свързаните с него нормативни актове, включително НПК, НК и международните актове; анализиране и систематизиране на информация, свързана с компетенциите на НБКСРС, формулира и предлагане на председателя или главния секретар решения за констатираните проблеми; изготвяне на предложения за промяна на нормативната уредба, по повод констатирани нарушения при извършване на комплексни и инцидентни проверки на дейността на органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСРС, разработване на проекти за изменение и допълнение на нормативни актове; изготвяне на анализ и обобщаване на съдебната практиката на Европейския съд по правата на човека във връзка с постановени решения за използване и прилагане на специални разузнавателни средства (СРС); изготвяне на становища, докладни записки и отговори по постъпили в НБКСРС жалби, сигнали, питания, молби и др. от граждани и съгласува изготвените от служители от сектор „Специализирана администрация“ документи по тях, като при необходимост дава становища; участие в дейностите по изготвяне на годишния доклад на НБКСРС до Народното събрание на Република България; участие в работни групи, междуведомствени комисии и др.; координиране, организиране и участие в сключването на договори на НБКСРС с външни юридически и физически лица. Организира и участва в подготвянето на документи, свързани с провеждането на тръжни процедури, обществени поръчки и комисии за разглеждане и оценка на оферти; оказване на правна помощ на членовете на НБКСРС като изготвя становища, справки, обзорни материали и други за заседанията на НБКСРС и участие в заседанията на НБКСРС при необходимост; организиране и участие в защитата на интересите на НБКСРС по изпълнението и спазването на задълженията по договорните отношения; изготвяне на документи при възникване, изменение и прекратяване на трудово-правни отношения; анализиране  резултатите от прилагането на вътрешните актове в НБКСРС и докладва пред председателя/главния секретар при необходимост или при поискване; участие в контрола по привеждането в изпълнение на заповеди, договорни задължения и влезли в сила съдебни решения; сигнализиране на председателя/главния секретар за обстоятелства, които водят до затруднения при осъществяването на правната дейност или накърняват интересите на НБКСРС и дава предложение за тяхното отстраняване; изпълнение и на други дейности от неговата компетентност, възложени му по съответния ред.

Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността - от 2083 до 2976 лева.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образователна степен - магистър; придобито висше образование в професионално направление „право“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
 • минимален професионален опит - 5 години;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“ (при липсата му, кандидадът следва да предостави необходимите документи за започване на процедура по специално проучване и да отговаря на изискванията на чл. 40, aл. 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)).

Допълнителни умения и квалификации:

 • допълнителни умения и квалификации - компютърна грамотност.

Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

Кандидатите са длъжни да представят документ за самоличност и следните документи:

 1. Заявление за участие (Приложение № 1);
 2. Декларация от кандидата (Приложение № 2);
 3. Автобиография;
 4. Копия от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и др., свързани с изискванията за заемането и направленията на дейност на длъжността;
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на трудова дейност в чужбина - при наличие;
 6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 7. Свидетелство за съдимост;
 8. Други документи при поискване от НБКСРС.

Място и начин на подаване на документите:

 • Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;
 • Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18, всеки работен ден от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.

Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощено лице.

Краен срок за подаване на документите - 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на интернет страницата на НБКСРС.

Допуснатите до събеседване се уведомяват по телефон/имейл адрес, като им се съобщават датата и часа за събеседване.

Образци на документи за участие в обявения външен подбор могат да се изтеглят от интернет страницата на НБКСРС.

Образци на документи за започване на процедура по проучване за надеждност могат да се изтеглят от интернет страницата на Държавната комисия по сигурността на информацията:

www.dksi.bg/сигурност/персонална-сигурност/

 

Обявата е публикувана на 28.08.2023 г.

 

Резултати от проведена подборна процедура за едно работно място за длъжността „Главен юрисконсулт” в Общата администрация към НБКСРС

I. Допуснат кандидат, преминал елиминаторния праг до втора част от етап „Събеседване“ – Заявление за участие с рег. № ВК-235/04.09.2023 г.

II. Крайно класиране – успешно преминал през процедурата по външен подбор за едно работно място за длъжността „Главен юрисконсулт” в Общата администрация към НБКСРС и класиран на първо място.

 

 

ОБЯВА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ” В ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ” В ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (НБКСРС) е свързана с ежедневно почистване, дезинфекциране и проветряване на работните помещения, санитарните възли, коридорите и стълбищата, към прилежащите на НБКСРС части от административната сграда; засилено почистване и дезинфекция на работните и санитарните помещения при възникване на епидемична обстановка в страната; периодично измиване на прозорци, врати, щори, почистване и поливане на декоративни цветя и растения; сортиране и пренасяне на отпадъците на определените за целта места; зареждане на санитарните възли с необходимите препарати и санитарно-хигиенни материали; правилно и целесъобразно използване на предоставените технически средства и инвентар; ежемесечно изготвяне на заявки за необходими материали и консумативи; ежедневна проверка на помещенията за наличие на отворени врати, прозорци, развалени механизми и уведомяване на главния секретар/председателя на НБКСРС при наличие на счупен инвентар, създаващ опасност при неговата експлоатация; оказване на съдействие при извършване на ремонтни дейности в сградата на НБКСРС и извършване на основно почистване; осъществяване на дейности по зареждане с консумативи (кафе, вода) в заседателната зала на НБКСРС при осъществяване на заседания, работни и протоколни срещи и изпълнение на други дейности, свързани с изпълнение на длъжността му, възложени по съответния ред.

Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността - от 790 до 1356 лева.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • основно образование;

Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

Кандидатите са длъжни да представят документ за самоличност и следните документи:

 1. Заявление за участие (Приложение № 1);
 2. Декларация от кандидата (Приложение № 2);
 3. Автобиография;
 4. Копия от документи за придобита образователно- квалификационна степен;
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на трудова дейност в чужбина - при наличие;
 6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 7. Свидетелство за съдимост;
 8. Други документи при поискване от НБКСРС.

Място и начин на подаване на документите:

 • Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;
 • Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18, всеки работен ден от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.

Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощено лице.

Краен срок за подаване на документите - 15 (петнадесет) работни дни от датата на публикуване на интернет страницата на НБКСРС.

Допуснатите до събеседване се уведомяват по телефон/имейл адрес, като им се съобщават датата и часа за събеседване.

Образци на документи за участие в обявения външен подбор могат да се изтеглят от интернет страницата на НБКСРС.

 

Обявата е публикувана на 10.07.2023 г.

 

Резултати от проведена подборна процедура за едно работно място за длъжността „Чистач/хигиенист” в Общата администрация към НБКСРС

I. Допуснат кандидат, преминал елиминаторния праг до втора част от етап „Събеседване“ – Заявление за участие с рег. № ВК-196/24.07.2023 г.

II. Крайно класиране – успешно преминал през процедурата по външен подбор за едно работно място за длъжността „Чистач/хигиенист” в Общата администрация към НБКСРС и класиран на първо място.

 

 

 

ОБЯВА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ – ДЕЛОВОДИТЕЛ И ЗАВЕЖДАЩ РЕГИСТРАТУРА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ” В ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ
НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ – ДЕЛОВОДИТЕЛ И ЗАВЕЖДАЩ РЕГИСТРАТУРА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ” В ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (НБКСРС) е свързана с приемане, регистриране и въвеждане на входящи, изходящи и вътрешни документи; опаковане, надписване и изпращане на  кореспонденция, изготвяне на придружителни писма; систематизиране и съхраняване на входящи, изходящи, вътрешни документи и други преписки в номенклатурни дела; изготвяне на справки за движението на регистрираните документи и следене за посочените срокове за изпълнение; подготовка на материали за унищожаване и изготвяне на описи и протоколи; приемане, обработване и регистриране на входящи/изходящи документи и материали в Регистратурата за класифицирана информация (РКИ); ежедневно докладване на постъпилата поща, изготвяне на експедиционни писма по образец за пратките, подлежащи на експедиция; отговаряне за наличността и за правилното отчитане, приемане, използване, разпределяне, раздаване, събиране и съхраняване на материали, съдържащи класифицирана информация; водене на регистри, азбучници и др., включително и за некласифицираните документи, които се отнасят за защитата на класифицираната информация; водене на отчет печати и щемпели, ползвани в РКИ и контролира законосъобразното им ползване; незабавно докладване на служителя по сигурността на информацията (ССИ) за случаите на нерегламентиран достъп до материали, съдържащи класифицирана информация, и вземане на мерки за недопускане или ограничаване на вредните последици; следи за сроковете за защита на класифицираната информация и докладва на ССИ за изтичането им; при установяване нарушения на съответните мерки за физическа сигурност на помещението на РКИ незабавно уведомява ССИ, като взема мерки за запазване на фактическата обстановка; при поискване извършва справки за движението на регистрираните документи и тяхното местонахождение; контролира размножаването на материали при спазване на установения в ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му ред; изпълнява и други дейности от неговата компетентност, възложени му по съответния ред; запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при и/или по повод служебната му дейност.

Размер на основната заплата, определена за длъжността – 1448 лева.

Общи изисквания към кандидатите:

 1. да притежават българско гражданство;
 2. да са навършили пълнолетие;
 3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 4. да нямат образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 5. да не страдат от психически заболявания, удостоверени по съответния ред.

Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен – средно образование;

- минимален професионален опит – 3 години;

- отлични познания по стилистика, правопис, граматика, пунктуация;

- познания по документообработващи и деловодни автоматизирани системи;

- компютърна грамотност;

- умения за водене на кореспонденция (оформяне на писмо, удостоверения, молби и др. официални документи);

- разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“ (при липсата му, кандидатът следва да предостави необходимите документи за започване на процедура по специално проучване и да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)).

Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Начин на провеждане на подбора: по документи и чрез събеседване.

Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидатите за участие:

- Заявление за участие (Приложение № 1);

- Декларация от кандидата (Приложение № 2);

- Автобиография;

- Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;

- Документ за медицински преглед – при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

- Свидетелство за съдимост;

Място и начин на подаване на документите:

- Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

- Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша № 18, всеки работен ден от
08,30 ч. до 17,00 ч.

Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощено лице.

Краен срок за подаване на документите – 5 (пет) работни дни от датата на публикуване на интернет страницата на НБКСРС. 

Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват по телефона/имейл адрес, като им се съобщават датата и часа за събеседване.

 

Образци на документи за участие в обявения външен подбор могат да се изтеглят от интернет страницата на НБКСРС.

Образци на документи за започване на процедура по проучване за надеждност могат да се изтеглят от интернет страницата на Държавната комисия по сигурността на информацията – https://www.dksi.bg/сигурност/персонална-сигурност/.

 

Обявата е публикувана на 18.04.2022 г.

 

Резултати от проведена подборна процедура за едно работно място за длъжността „Главен специалист – деловодител и завеждащ регистратура класифицирана информация” в Общата администрация към НБКСРС

I. Допуснат кандидат, преминал елиминаторния праг до втора част от етап „Събеседване“ – Заявление за участие с рег. № ВК-209/19.04.2022 г.

II. Крайно класиране – успешно преминал през процедурата по външен подбор за едно работно място за длъжността „Главен специалист – деловодител и завеждащ регистратура класифицирана информация” в Общата администрация към НБКСРС и класиран на първо място.

 

 

 

ОБЯВА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ

НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА
СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (НБКСРС) е свързана с участие в комплексни, тематични и инцидентни проверки на органи по чл. 13, чл. 34н, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства (СРС) и в проверки по изпълнението на дадени от НБКСРС задължителни указания, съгласно неговата компетентност; анализира и систематизира информация, свързана с компетенциите на НБКСРС, изготвя или участва в изготвянето на доклади и други материали за извършените проверки; изготвя или участва в изготвянето на проекти на задължителни указания, становища, предложения, сигнали, писма и др. на НБКСРС до външни институции; анализира и систематизира информация, свързана с компетенциите на НБКСРС, формулира и предлага на НБКСРС проекти за решаване на констатирани проблеми; анализира или участва в анализа на данните в регистрите и спазването на правилата за воденето им от органите по чл. 13, чл. 34н, чл. 15 и чл. 20 от ЗСРС; анализира постъпили в НБКСРС жалби, сигнали, питания, молби и др. от граждани и формулира предложения (при необходимост или по разпореждане – писмено) за тяхното решаване; изготвя проекти на отговори по жалби (сигнали, молби и др.) на граждани; участва в дейностите по изготвяне на годишния доклад на НБКСРС; изпълнява и други дейности от неговата компетентност, възложени му по съответния ред; запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при или по повод изпълнението на служебната му дейност.

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността – от 1650 до 2832 лева.

Общи изисквания към кандидатите:

 1. да притежават българско гражданство;
 2. да са навършили пълнолетие;
 3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 4. да нямат образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 5. да не страдат от психически заболявания, удостоверени по съответния ред;
 6. да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в чл 42, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование.

Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен – магистър; области на висшето образование, съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г., като социални, стопански и правни науки, технически науки и сигурност и отбрана от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

- минимален професионален опит по специалността – 5 години;

- разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“ (при липсата му, кандидатът следва да предостави необходимите документи за започване на процедура по специално проучване и да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)).

Допълнителна квалификация – компютърна грамотност; владеенето на английски език е предимство за заеманата длъжност.

Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Начин на провеждане на подбора: по документи и чрез събеседване.

Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидатите за участие:

- Заявление за участие (Приложение № 1);

- Декларация от кандидата (Приложение № 2);

- Автобиография;

- Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация, владеене на чужди езици;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина – при наличие;

- Документ за медицински преглед – при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

- Свидетелство за съдимост;

Място и начин на подаване на документите:

- Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

- Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша № 18, всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч.

Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощено лице.

Краен срок за подаване на документите – 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на интернет страницата на НБКСРС. 

Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват по телефона/имейл адрес, като им се съобщават датата и часа за събеседване.

 

Образци на документи за започване на процедура по проучване за надеждност могат да се изтеглят от интернет страницата на Държавната комисия по сигурността на информацията – https://www.dksi.bg/сигурност/персонална-сигурност/.

 

Обявата е публикувана на 02.02.2022 г.

 

Резултати от проведена подборна процедура за едно работно място за длъжността Главен експерт в сектор „Специализирана администрация“ към
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

I. Допуснат кандидат, преминал елиминаторния праг до втора част от етап „Събеседване“ – Заявление за участие с рег. № ВК-42/07.02.2022 г.

II. Крайно класиране – успешно преминал през процедурата по външен подбор за едно работно място за длъжността Главен експерт в сектор „Специализирана администрация“ към Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и класиран на първо място.

 

 

ОБЯВА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ

НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА
СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (НБКСРС) е свързана с участие в комплексни, тематични и инцидентни проверки на органи по чл. 13, чл. 34н, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства (СРС) и в проверки по изпълнението на дадени от НБКСРС задължителни указания, съгласно неговата компетентност; изготвя или участва в изготвянето на доклади и други материали за извършените проверки; изготвя или участва в изготвянето на проекти на задължителни указания, становища, предложения, сигнали, писма и др. на НБКСРС до външни институции; участва в дейностите по изготвяне на годишния доклад на НБКСРС; изпълнява и други дейности от неговата компетентност, възложени му по съответния ред; запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при или по повод изпълнението на служебната му дейност.

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността – от 1340 до 2292 лева.

Общи изисквания към кандидатите:

 1. да притежават българско гражданство;
 2. да са навършили пълнолетие;
 3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 4. да нямат образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 5. да не страдат от психически заболявания, удостоверени по съответния ред;
 6. да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование.

Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен – магистър; всички области на висшето образование, съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г., като социални, стопански и правни науки, технически науки и сигурност и отбрана от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

- разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“ (при липсата му, кандидатът следва да предостави необходимите документи за започване на процедура по специално проучване и да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)).

Допълнителна квалификация – компютърна грамотност.

Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Начин на провеждане на подбора: по документи и чрез събеседване.

Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидатите за участие:

- Заявление за участие (Приложение № 1);

- Декларация от кандидата (Приложение № 2);

- Автобиография;

- Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация, владеене на чужди езици;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина – при наличие;

- Документ за медицински преглед – при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

- Свидетелство за съдимост;

Място и начин на подаване на документите:

- Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

- Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша № 18, всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч.

Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощено лице.

Краен срок за подаване на документите – 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на интернет страницата на НБКСРС. 

Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват по телефона/имейл адрес, като им се съобщават датата и часа за събеседване.

 

Образци на документи за участие в обявения външен подбор могат да се изтеглят от интернет страницата на НБКСРС.

Образци на документи за започване на процедура по проучване за надеждност могат да се изтеглят от интернет страницата на Държавната комисия по сигурността на информацията – https://www.dksi.bg/сигурност/персонална-сигурност/.

Обявата е публикувана на 16.02.2022 г.

 

Резултати от проведена подборна процедура за едно работно място за длъжността Младши експерт в сектор „Специализирана администрация“ към
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

I. Допуснат кандидат, преминал елиминаторния праг до втора част от етап „Събеседване“ – Заявление за участие с рег. № ВК-91/21.02.2022 г.

II. Крайно класиране – успешно преминал през процедурата по външен подбор за едно работно място за длъжността Младши експерт в сектор „Специализирана администрация“ към Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и класиран на първо място.