Skip to the content
Menu

 

ОБЯВА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ – ДЕЛОВОДИТЕЛ И ЗАВЕЖДАЩ РЕГИСТРАТУРА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ” В ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ
НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ – ДЕЛОВОДИТЕЛ И ЗАВЕЖДАЩ РЕГИСТРАТУРА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ” В ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (НБКСРС) е свързана с приемане, регистриране и въвеждане на входящи, изходящи и вътрешни документи; опаковане, надписване и изпращане на  кореспонденция, изготвяне на придружителни писма; систематизиране и съхраняване на входящи, изходящи, вътрешни документи и други преписки в номенклатурни дела; изготвяне на справки за движението на регистрираните документи и следене за посочените срокове за изпълнение; подготовка на материали за унищожаване и изготвяне на описи и протоколи; приемане, обработване и регистриране на входящи/изходящи документи и материали в Регистратурата за класифицирана информация (РКИ); ежедневно докладване на постъпилата поща, изготвяне на експедиционни писма по образец за пратките, подлежащи на експедиция; отговаряне за наличността и за правилното отчитане, приемане, използване, разпределяне, раздаване, събиране и съхраняване на материали, съдържащи класифицирана информация; водене на регистри, азбучници и др., включително и за некласифицираните документи, които се отнасят за защитата на класифицираната информация; водене на отчет печати и щемпели, ползвани в РКИ и контролира законосъобразното им ползване; незабавно докладване на служителя по сигурността на информацията (ССИ) за случаите на нерегламентиран достъп до материали, съдържащи класифицирана информация, и вземане на мерки за недопускане или ограничаване на вредните последици; следи за сроковете за защита на класифицираната информация и докладва на ССИ за изтичането им; при установяване нарушения на съответните мерки за физическа сигурност на помещението на РКИ незабавно уведомява ССИ, като взема мерки за запазване на фактическата обстановка; при поискване извършва справки за движението на регистрираните документи и тяхното местонахождение; контролира размножаването на материали при спазване на установения в ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му ред; изпълнява и други дейности от неговата компетентност, възложени му по съответния ред; запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при и/или по повод служебната му дейност.

Размер на основната заплата, определена за длъжността – 1448 лева.

Общи изисквания към кандидатите:

 1. да притежават българско гражданство;
 2. да са навършили пълнолетие;
 3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 4. да нямат образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 5. да не страдат от психически заболявания, удостоверени по съответния ред.

Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен – средно образование;

- минимален професионален опит – 3 години;

- отлични познания по стилистика, правопис, граматика, пунктуация;

- познания по документообработващи и деловодни автоматизирани системи;

- компютърна грамотност;

- умения за водене на кореспонденция (оформяне на писмо, удостоверения, молби и др. официални документи);

- разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“ (при липсата му, кандидатът следва да предостави необходимите документи за започване на процедура по специално проучване и да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)).

Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Начин на провеждане на подбора: по документи и чрез събеседване.

Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидатите за участие:

- Заявление за участие (Приложение № 1);

- Декларация от кандидата (Приложение № 2);

- Автобиография;

- Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;

- Документ за медицински преглед – при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

- Свидетелство за съдимост;

Място и начин на подаване на документите:

- Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

- Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша № 18, всеки работен ден от
08,30 ч. до 17,00 ч.

Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощено лице.

Краен срок за подаване на документите – 5 (пет) работни дни от датата на публикуване на интернет страницата на НБКСРС. 

Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват по телефона/имейл адрес, като им се съобщават датата и часа за събеседване.

 

Образци на документи за участие в обявения външен подбор могат да се изтеглят от интернет страницата на НБКСРС.

Образци на документи за започване на процедура по проучване за надеждност могат да се изтеглят от интернет страницата на Държавната комисия по сигурността на информацията – https://www.dksi.bg/сигурност/персонална-сигурност/.

 

Обявата е публикувана на 18.04.2022 г.

 

Резултати от проведена подборна процедура за едно работно място за длъжността „Главен специалист – деловодител и завеждащ регистратура класифицирана информация” в Общата администрация към НБКСРС

I. Допуснат кандидат, преминал елиминаторния праг до втора част от етап „Събеседване“ – Заявление за участие с рег. № ВК-209/19.04.2022 г.

II. Крайно класиране – успешно преминал през процедурата по външен подбор за едно работно място за длъжността „Главен специалист – деловодител и завеждащ регистратура класифицирана информация” в Общата администрация към НБКСРС и класиран на първо място.

 

 

 

ОБЯВА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ

НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА
СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (НБКСРС) е свързана с участие в комплексни, тематични и инцидентни проверки на органи по чл. 13, чл. 34н, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства (СРС) и в проверки по изпълнението на дадени от НБКСРС задължителни указания, съгласно неговата компетентност; анализира и систематизира информация, свързана с компетенциите на НБКСРС, изготвя или участва в изготвянето на доклади и други материали за извършените проверки; изготвя или участва в изготвянето на проекти на задължителни указания, становища, предложения, сигнали, писма и др. на НБКСРС до външни институции; анализира и систематизира информация, свързана с компетенциите на НБКСРС, формулира и предлага на НБКСРС проекти за решаване на констатирани проблеми; анализира или участва в анализа на данните в регистрите и спазването на правилата за воденето им от органите по чл. 13, чл. 34н, чл. 15 и чл. 20 от ЗСРС; анализира постъпили в НБКСРС жалби, сигнали, питания, молби и др. от граждани и формулира предложения (при необходимост или по разпореждане – писмено) за тяхното решаване; изготвя проекти на отговори по жалби (сигнали, молби и др.) на граждани; участва в дейностите по изготвяне на годишния доклад на НБКСРС; изпълнява и други дейности от неговата компетентност, възложени му по съответния ред; запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при или по повод изпълнението на служебната му дейност.

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността – от 1650 до 2832 лева.

Общи изисквания към кандидатите:

 1. да притежават българско гражданство;
 2. да са навършили пълнолетие;
 3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 4. да нямат образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 5. да не страдат от психически заболявания, удостоверени по съответния ред;
 6. да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в чл 42, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование.

Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен – магистър; области на висшето образование, съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г., като социални, стопански и правни науки, технически науки и сигурност и отбрана от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

- минимален професионален опит по специалността – 5 години;

- разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“ (при липсата му, кандидатът следва да предостави необходимите документи за започване на процедура по специално проучване и да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)).

Допълнителна квалификация – компютърна грамотност; владеенето на английски език е предимство за заеманата длъжност.

Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Начин на провеждане на подбора: по документи и чрез събеседване.

Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидатите за участие:

- Заявление за участие (Приложение № 1);

- Декларация от кандидата (Приложение № 2);

- Автобиография;

- Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация, владеене на чужди езици;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина – при наличие;

- Документ за медицински преглед – при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

- Свидетелство за съдимост;

Място и начин на подаване на документите:

- Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

- Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша № 18, всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч.

Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощено лице.

Краен срок за подаване на документите – 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на интернет страницата на НБКСРС. 

Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват по телефона/имейл адрес, като им се съобщават датата и часа за събеседване.

 

Образци на документи за започване на процедура по проучване за надеждност могат да се изтеглят от интернет страницата на Държавната комисия по сигурността на информацията – https://www.dksi.bg/сигурност/персонална-сигурност/.

 

Обявата е публикувана на 02.02.2022 г.

 

Резултати от проведена подборна процедура за едно работно място за длъжността Главен експерт в сектор „Специализирана администрация“ към
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

I. Допуснат кандидат, преминал елиминаторния праг до втора част от етап „Събеседване“ – Заявление за участие с рег. № ВК-42/07.02.2022 г.

II. Крайно класиране – успешно преминал през процедурата по външен подбор за едно работно място за длъжността Главен експерт в сектор „Специализирана администрация“ към Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и класиран на първо място.

 

 

ОБЯВА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ

НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА
СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (НБКСРС) е свързана с участие в комплексни, тематични и инцидентни проверки на органи по чл. 13, чл. 34н, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства (СРС) и в проверки по изпълнението на дадени от НБКСРС задължителни указания, съгласно неговата компетентност; изготвя или участва в изготвянето на доклади и други материали за извършените проверки; изготвя или участва в изготвянето на проекти на задължителни указания, становища, предложения, сигнали, писма и др. на НБКСРС до външни институции; участва в дейностите по изготвяне на годишния доклад на НБКСРС; изпълнява и други дейности от неговата компетентност, възложени му по съответния ред; запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при или по повод изпълнението на служебната му дейност.

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността – от 1340 до 2292 лева.

Общи изисквания към кандидатите:

 1. да притежават българско гражданство;
 2. да са навършили пълнолетие;
 3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 4. да нямат образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 5. да не страдат от психически заболявания, удостоверени по съответния ред;
 6. да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование.

Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен – магистър; всички области на висшето образование, съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г., като социални, стопански и правни науки, технически науки и сигурност и отбрана от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

- разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“ (при липсата му, кандидатът следва да предостави необходимите документи за започване на процедура по специално проучване и да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)).

Допълнителна квалификация – компютърна грамотност.

Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Начин на провеждане на подбора: по документи и чрез събеседване.

Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидатите за участие:

- Заявление за участие (Приложение № 1);

- Декларация от кандидата (Приложение № 2);

- Автобиография;

- Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация, владеене на чужди езици;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина – при наличие;

- Документ за медицински преглед – при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

- Свидетелство за съдимост;

Място и начин на подаване на документите:

- Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

- Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша № 18, всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч.

Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощено лице.

Краен срок за подаване на документите – 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на интернет страницата на НБКСРС. 

Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват по телефона/имейл адрес, като им се съобщават датата и часа за събеседване.

 

Образци на документи за участие в обявения външен подбор могат да се изтеглят от интернет страницата на НБКСРС.

Образци на документи за започване на процедура по проучване за надеждност могат да се изтеглят от интернет страницата на Държавната комисия по сигурността на информацията – https://www.dksi.bg/сигурност/персонална-сигурност/.

Обявата е публикувана на 16.02.2022 г.

 

Резултати от проведена подборна процедура за едно работно място за длъжността Младши експерт в сектор „Специализирана администрация“ към
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

I. Допуснат кандидат, преминал елиминаторния праг до втора част от етап „Събеседване“ – Заявление за участие с рег. № ВК-91/21.02.2022 г.

II. Крайно класиране – успешно преминал през процедурата по външен подбор за едно работно място за длъжността Младши експерт в сектор „Специализирана администрация“ към Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и класиран на първо място.