Skip to the content
Menu

Защита на личните данни

Политика за поверителност

Прозрачност при обработване на лични данни

В качеството си на администратор на лични данни, Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни.

За контакт с Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства можете да използвате една от следните възможности:

Административен адрес: гр. София 1000, бул. Витоша № 18
Електронна поща: info@nbksrs.bg

Съгласно разпоредбата на чл. 37 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, със заповед на председателя на НБКСРС за длъжностно лице по защита на личните данни, което да изпълнява дейностите, произтичащи от Регламента и Закона за защита на личните данни, е определена Елена Христова.

За контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:

Телефон: (02) 904 66 40
Електронна поща: info@nbksrs.bg

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за целите на:

  • Управление на човешките ресурси – обработват се лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на НБКСРС;
  • Работа с контрагенти – за изпълнение на договорите, които НБКСРС сключва;
  • Дейности свързани с искания по ЗДОИ – обработва се информация, в която може да се съдържат данни за физическа идентичност на отделни лица;
  • Гарантиране на физическата сигурност – записват на лични данни на посетители и се извършва видеонаблюдение с цел контрол на достъпа и охрана на сградата;
  • Работа по жалби, сигнали и други искания – обработват се лични данни, относими към конкретния случай и единствено за целите на извършваната проверка.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност, за което своевременно ща Ви информираме.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от НБКСРС, моля свържете се с нас на някой от посочените по-горе адреси.