Skip to the content
Menu

Достъп до обществена информация

Всеки гражданин или юридическо има право да подаде заявление за предоставяне достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в НБКСРС. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устното заявление за достъп до обществена информация.

Заявленията за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) подлежат на задължителна регистрация в деловодството на НБКСРС, площад „Света Неделя” № 6, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа. Телефон за справки: 02/904 66 40.

Заявлението, следва да отговаря на изискванията на чл. 25 от ЗДОИ.

Предоставяне на информация за повторно използване

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде писмено заявление за предоставяне на информация за повторно използване. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адрес: info@nbksrs.bg или чрез платформата за достъп до обществена информация, която се поддържа от администрацията на Министерския съвет. За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация за повторно използване се прилага Глава четвърта от ЗДОИ.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) и представяне на платежен документ. 

3аплащането на разходите става по банкова сметка на НБКСРС - IBAN BG18 BNBG 9661 3300 1860 03.

Вътрешни правила

Вътрешни правила

Годишен отчет 2020

Годишен отчет 2020

Годишен отчет 2019

Годишен отчет 2019

Годишен отчет 2018

Годишен отчет 2018

Годишен отчет 2017

Годишен отчет 2017